Info

Dátum: 2023. októ­ber 12–13.

Hely­szín: Nor­ma­fa Síház, 1121 Buda­pest, Eöt­vös út 59.

Buda­pest XII. ker. Hegy­vi­dé­ki Önkor­mány­zat Város­ren­de­zé­si és Főépí­té­szi Iro­dá­ja és az OCTOGON által szer­ve­zett épí­tész kon­fe­ren­cia témá­ja a Nor­ma­fa reha­bi­li­tá­ci­ó­ja. Az elmúlt 10 évben az Önkor­mány­zat a Nor­ma­fa reha­bi­li­tá­ci­ó­ját a fej­lesz­té­si terv­ben meg­ha­tá­ro­zott cél­ki­tű­zé­sei alap­ján lépés­ről lépés­re való­sí­tot­ta meg a védett táji és épí­té­sze­ti érté­kek meg­óvá­sá­ra nagy hang­súlyt fektetve.

A kon­fe­ren­ci­án  a Nor­ma­fa fej­lesz­tés épí­té­sze­ti pro­jekt­jei egy-egy elő­adás kere­té­ben kerül­nek bemu­ta­tás­ra, illet­ve az elő­adá­sok lezá­rá­sa­ként  kerek­asz­tal beszél­ge­tés kerül meg­ren­de­zés­re a témá­ban. Az elő­adá­sok regiszt­rá­ció után meg­te­kint­he­tő­ek online élő­ben, később fel­vé­tel­ről vagy kor­lá­to­zott szám­ban személyesen.

Szer­ve­ző a kon­fe­ren­cia máso­dik nap­ján épü­let­lá­to­ga­tás­ra és hely­tör­té­ne­ti sétá­ra biz­to­sít lehetőséget.

A ren­dez­vény a Magyar Épí­tész Kama­ra által jóvá­ha­gyott tovább­kép­zés (2023/230), mely­nek pont­ér­té­ke: 1,5 pont.

A Nor­ma­fa Kon­fe­ren­cia prog­ram­jai díj­men­te­sek, de elő­ze­tes regiszt­rá­ci­ó­hoz kötöttek!

Program

1. napOktó­ber 12.
Kapu­nyi­tás, érke­zés, regisztráció8:30 – 9:05
I. szek­ció 
Pol­gár­mes­te­ri köszöntő9:05 – 9:35
Sza­bó Leven­te – Bar­tha And­rás: Kri­ti­kai rekonst­ruk­ció a Nor­ma­fán

A las­san 100 éves helyi védett­sé­gű épü­let, a Nor­ma­fa Síház meg­újí­tá­sa annak bőví­té­se révén való­sul­ha­tott meg. Az elő­adás­ban a ter­ve­zők bemu­tat­ják a kon­cep­ci­o­ná­lis alap­ve­té­se­ket, a rekonst­ruk­ció és a bőví­tés főbb szem­pont­ja­it, és a terv leg­ér­de­ke­sebb épí­té­sze­ti-műsza­ki megoldásait.
9:40 – 10:00
Zobo­ki Gábor: A Zug­li­get kapu­ja

A budai hegy­vi­dék a dua­liz­mus-kori Pest és Buda pol­gá­ra­i­nak ked­venc kirán­du­ló és szó­ra­ko­zó helye volt. Egy­re-más­ra épül­tek ezen a kör­nyé­ken a major­sá­gok, ven­dég­lők, foga­dók. 1867-ben egy vál­lal­ko­zás ala­kult a Lánc­híd budai híd­fő­je és a Zug­li­get közöt­ti lóvas­út köz­le­ke­dés épí­té­sé­re és működ­te­té­sé­re, majd az első járat 1868 köze­pén indult. Az épü­let épí­té­sze­ti kva­li­tá­sai és elhe­lyez­ke­dé­se mél­tó­vá teszik, hogy a Zug­li­get kapu­já­nak nevez­zük.

A zug­li­ge­ti Lóvas­út iko­ni­kus vég­ál­lo­má­sát az utol­só pil­la­nat­ban sike­rült meg­men­te­ni a vég­le­ges pusz­tu­lás­tól. A „sváj­ci vil­la” típu­sú, külön­le­ges han­gu­la­tú műem­lé­ket ere­de­ti álla­po­tá­nak meg­fe­le­lő­en, de a mai kor köve­tel­mé­nye­i­hez iga­zít­va épí­tet­ték újjá úgy, hogy lát­ha­tó­vá vál­ja­nak kivé­te­les épí­té­sze­ti érté­kei. Az épü­let leg­lát­vá­nyo­sabb része, a két pavi­lon köz­ti haj­da­ni peron­tér és tető­szer­ke­ze­te. Fon­tos volt, hogy vissza­tér­je­nek az ere­de­ti álla­pot­hoz, hiszen a múlt szá­zad 20-as majd 40-es éve­i­ben tör­tént utó­la­gos beépí­tés miatt ez a külön­le­ges tér tel­je­sen „elve­szett”. 
10:05 – 10:25
Nagy Ger­gely: Zug­li­get elfe­lej­tett múlt­ja a Fácán isko­lá­já­ban

A Zug­li­ge­ti úti  Álta­lá­nos Isko­la Fel­ső Tago­za­tá­nak ott­ho­na a Fácán üdü­lő volt ven­dég­lő épü­le­té­nek átala­kí­tá­sá­val, bőví­té­sé­vel szü­le­tett. A tel­je­sen  átépí­tett, sok­szor bőví­tett épü­let a több évti­ze­des gaz­dát­lan­ság után vég­ve­szély­be került. A kuta­tás során a koráb­bi épí­té­si kor­sza­kok egyes érté­kei is nap­vi­lág­ra kerül­tek. Ma a meg­újult épü­let­ben a leg­el­ső major­sá­gá­tól nyo­mon követ­he­tő Zug­li­get tel­jes tör­té­ne­te, az egye­di kör­nye­zet egy nagy­sza­bá­sú tör­té­nel­mi kon­cep­ció hely­re­ál­lí­tá­sá­nak a lehe­tő­sé­gét fenn­tart­va alakult.
10:30 – 10:50
Szü­net10:55 – 11:10
II. szek­ció 
Bil­ling Tamás – Sza­lay-Sza­kály Zsu­zsan­na: Nor­ma­fa reha­bi­li­tá­ci­ó­ja

- a meg­úju­ló kör­nye­zet ren­de­zé­sé­nek kihí­vá­sai
- a fej­lesz­tés lépései‑a meg­va­ló­sult álla­pot és továb­bi ter­vek
- a kör­nye­zet­ren­de­zés kihí­vá­sai:
- Mi is a terü­let iga­zá­ból: köz­park, erdő, tör­té­nel­mi sport­te­rü­let ?? Kik a hasz­ná­lók, elté­rő igé­nyek, konfliktusok.
11:10 – 11:30
Ben­czúr Lász­ló – Wei­chin­ger Mik­lós: A nem ház­for­má­jú ház

A ter­ve­zé­si hely­szín és meg­bí­zói prog­ram  ismer­te­té­se.

Hogyan integ­rá­ló­dott a prog­ram az épü­let­be, hogyan ala­kult az épü­let töme­ge, ref­lek­tál­va a hely­szín­re, kör­nye­zet­re és a szom­széd épületre.A helyi védett­sé­get élve­ző vil­la­épü­let sze­re­pe a projektben. 
11:35 – 11:55
Huszár And­rás: Az ige­nek mel­lett meg­hal­la­ni és meg­ér­te­ni a neme­ket

Az elő­adás témá­ja egy vissza­em­lé­ke­zés a tan­ös­vény más­fél éves elő­ké­szí­tő sza­ka­szá­ra avagy hogyan lett att­rak­ci­ó­ból edukáció.
12:00 – 12:20
Eltér Ist­ván, Salacz Ákos: A Szent Anna-réti Kápol­na

Az ötlet­pá­lyá­zat­tól a meg­va­ló­su­lá­sig tar­tó folya­mat rövid bemu­ta­tá­sa Az elő­adást a bírá­ló bizott­ság tag­ja, vala­mint a Főegy­ház­me­gyei Hiva­tal Főépí­té­sze tartja.
12:25 – 12:55
Ebéd­szü­net13:00 – 14:00
Kerek­asz­tal-beszél­ge­tés

Kerek­asz­tal beszél­ge­tés a Nor­ma­fa múlt­já­ról, jele­né­ről és jövő­jé­ről.

(Hapsz­né Tar­csa­fal­vi Esz­ter – főépí­tész, Mikó Ger­gely – Nor­ma­fa Park igaz­ga­tó­ja, Cso­may Zsó­fia – épí­tész, Ben­czúr Lász­ló – épí­tész, Sza­bó Leven­te – építész)
14:00 – 15:00
Pol­gár­mes­te­ri zárszó15:00 – 15:10
2. napOktó­ber 13.
Épü­let­be­já­rá­sok és hely­tör­té­ne­ti séta
Ben­czúr Lász­ló – Wei­chin­ger Mik­lós: Nor­ma­fa Park Látogatóközpont9:00 – 11:00
Nagy Ger­gely: Zug­li­ge­ti Álta­lá­nos Iskola14:00 – 16:00
Zobo­ki Gábor: Lóvas­út Kul­tu­rá­lis és Rendezvényközpont12:00 – 13:00
Föld­váry Ger­gely: Hely­tör­té­ne­ti séta a Normafán10:00 – 11:30
13:00 – 14:30Regisztráció

Az online köz­ve­tí­tés meg­te­kin­té­sé­hez e‑mail cím­mel és jel­szó­val való belé­pés szükséges.

Kama­rai tag­szám nem köte­le­ző, de szük­sé­ges, amennyi­ben kama­rai kre­dit­pon­tot sze­ret­ne igényelni.
Részvételi szándék*

Mely épületsétán szeretne részt venni?*
Csak egy opció választható.

Októ­ber 13.

Hozzájárulások

Bejelentkezés

Ha már ren­del­ke­zik regiszt­rá­ci­ó­val, beje­lent­kez­het a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott e‑mail címe és jel­sza­va segítségével!

Az online köz­ve­tí­tés meg­te­kin­té­sé­hez e‑mail cím­mel és jel­szó­val való belé­pés szükséges.

Kapcsolat

Amennyi­ben kér­dé­se merül fel, keres­sen min­ket bizalommal!

[email protected]